Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

a) Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., zwanej dalej „Ustawą o prawach konsumenta”) prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie.

 

b) Termin do odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni. Bieg wskazanego terminu rozpoczyna się:

 

1)  dla umowy sprzedaży: od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

 

1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2) dla umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia Umowy.

 

c) Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8.2. Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 

d) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę do pobrania na końcu punktu 8 Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest obowiązkowe.

e) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w termienie14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

g) Zwracany Produkt należy odesłać na adres: PAWEŁ KŁOSOWICZ "POLPROFILI", ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań.

 

h) Zwracany Produkt musi być kompletny i nieuszkodzony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

i) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami (np. wskaże inny numer rachunku bankowego niż ten, z którego nastąpiła płatność za zwracany Produkt).

 

j) W przypadku, w którym Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

k) W przypadku, w którym Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Sprzedawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

l) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

m) Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 8 Regulaminu („ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie do Umów zawartych począwszy od dnia 01.01.2021 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU (do pobrania)

 

 

 

REKLAMACJA

 

a) Każda osoba składająca zamówienie ma prawo do złożenia reklamacji.

 

b) Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, zamawiający ma prawo żądać wymiany uszkodzonego Produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

c) Jeżeli sklep nie będzie w stanie wymienić wadliwego Produktu, zamawiający może domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl